RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna z siedzibą w Kaliszu

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zostały wskazane poniżej.

I Administrator danych osobowych

My, Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna z siedzibą w Kaliszu, NIP: 6182161484, REGON: 367614485 (dalej „Spółka”), jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Wspólnikami Spółki są radcowie prawni: Ewa Rybarczyk i Daniel Rybarczyk.

Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: biuro@rybarczyk–kancelaria.pl lub listownie na adres: Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna, Aleja Wolności 18/5, 62 – 800 Kalisz.

II Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

– w celu realizacji oraz wykonania zawartych przez Ciebie z nami umów (w tym również udzielania Porad prawnych online i odpowiedzi na Twoje pytania zadane w formularzu znajdującym się na naszej stronie internetowej), jak również w związku z podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w wyżej wymienionych celach, nieobjętych wyżej wskazanymi podstawami przetwarzania danych, jednakże wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej i wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– biuro księgowe;

– dostawcy oprogramowania i hostingu (np. poczta e-mail, cloud computing);

– inni prawnicy obowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej – jedynie w celu zastępstwa procesowego wspólników Spółki w zakresie powierzonych nam spraw;

– inni podwykonawcy wspierający nas w naszej działalności na nasze zlecenie;

– operatorzy pocztowi;

– uczestnicy postępowań sądowych lub postępowań przez organami administracji publicznej.

IV Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (eksport danych).

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V Okres przechowywania danych

– Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie zawarcia tej umowy,

– Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tej umowy,

– Twoje dane pozyskane na podstawie Twojej zgody przechowujemy do czasu aż cofniesz zgodę.

VI Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

– prawo do usunięcia danych;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

– w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

VII Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

– warunkiem zawarcia umowy – jeżeli nie podasz danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy (w szczególności: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu) możemy odmówić zawarcia umowy,

– warunkiem wypełnienia obowiązku ciążącego na nas jako na Administratorze (wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu postępowania cywilnego),

– dobrowolne – w zakresie, w jakim  podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda.

VIII Informacja o profilowaniu

Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX Bezpieczeństwo Twoich danych

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem. Ponadto jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej wynikającej z odrębnych przepisów prawa oraz przepisów korporacyjnych.

 

 

Reklamy