RODO i ochrona danych osobowych

Kancelaria oferuje pomoc prawną przy wdrożeniu i stosowaniu RODO oraz innych wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przy:

  • przeprowadzeniu audytu RODO w przedsiębiorstwie Klienta,
  • sporządzeniu zaleceń stosowania przepisów RODO,
  • sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji, a w szczególności polityki ochrony danych osobowych, polityki bezpieczeństwa, klauzul informacyjnych, projektów umów powierzenia przetwarzania, projektów umów o współadministrowanie, projektów upoważnień, rejestrów czynności przetwarzania danych,
  • sporządzeniu opinii prawnych dotyczących ochrony danych osobowych na tle RODO,
  • przeprowadzeniu analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych (DPIA),
  • bieżącym doradzaniu w zakresie stosowania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Zakres usług przy wdrożeniu RODO lub aktualizacji wdrożenia RODO jest szeroki i zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Przeprowadzamy wdrożenia zarówno w Kaliszu, jak i w całej Polsce.

Pierwszym krokiem prowadzącym do wdrożenia RODO jest audyt RODO, dzięki któremu istnieje możliwość zapoznania się ze specyfiką danej instytucji oraz obiegiem przetwarzanych w niej danych osobowych. Czas trwania audytu uzależniony jest od stopnia rozbudowania kontrolowanej instytucji oraz jej struktury organizacyjnej.

Po przeprowadzeniu audytu RODO są sporządzane pisemne zalecenia i wnioski po audycie, które wskazują Klientowi na braki i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także sposoby naprawy tych braków i nieprawidłowości.

W oparciu o audyt RODO oraz zalecenia i wnioski po audycie są opracowywane projekty dokumentacji indywidualnie dopasowanej do kontrolowanej instytucji, a także projekty odpowiednich rejestrów i umów. W oparciu o audyt oraz wpisy w rejestrze radcy prawni Kancelarii dokonują oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych oraz (jeśli wymagają tego przepisy RODO) oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).

Wdrożenie RODO kończy szkolenie dla całego zespołu osób wchodzących w skład kontrolowanej instytucji, w tymi dla przedstawicieli tej instytucji, jej pracowników i współpracowników.

Należy pamiętać, że wdrożenie RODO oraz jego stosowanie jest procesem ciągłym, dlatego Kancelaria oferuje również bieżące wsparcie przy stosowaniu RODO po jego wdrożeniu, a także przeprowadzanie okresowych audytów RODO.