Poradniki, Prawo gospodarcze, Tajemnica przedsiębiorstwa

Jak ochronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed nieuczciwymi pracownikami?

W jednym z ostatnich wpisów poruszyliśmy bardzo ogólnie temat tajemnicy przedsiębiorstwa. Ta tematyka jest niezwykle obszerna, mimo że przepisy ją regulujące wydają się dosyć lakoniczne (choć ostatnia nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nieco skomplikowała dotychczasowe regulacje i wprowadziła konieczność nowego podejścia do tajemnicy przedsiębiorstwa).

W tym wpisie nie chcemy jednak skupiać się na analizie poszczególnych elementów definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, czasie trwania nakazu poufności czy też różnych poglądach doktryny i orzecznictwa. Skupmy się na praktyce.

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników musi wiedzieć, że zawsze istnieje ryzyko wycieku danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Taki wyciek może być zarówno efektem działań lub zaniechań obecnych pracowników, jak też i nieuczciwych zachowań byłych pracowników. Najczęściej do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa dochodzi przez osoby, z którymi zakończyliśmy już współpracę. Bardzo często byli pracownicy zakładają swoją własną działalność gospodarczą o podobnych profilu do byłego pracodawcy albo zatrudniają się u pracodawcy – konkurenta. Zatrudnienie u konkurenta nie jest niedopuszczalne (chyba, że byłego pracownika wiąże umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy) a bardzo często wynika po prostu z tego, że nasi pracownicy posiadają wiedzę i doświadczenie w danej branży i chcą kontynuować swoją karierę w takim samym segmencie gospodarczym. Nie oznacza to jednak, że w swoich zachowaniach mogą sobie pozwolić na całkowitą dowolność. Nie bez powodu z roku na rok w naszym kraju wzrasta świadomość przedsiębiorców i pracowników odnośnie tego, czym jest tajemnica przedsiębiorstwa i jak dużą wagę należy przywiązywać do jej ochrony. Mimo to, wielu byłych pracowników, mając świadomość, że w trakcie trwania zatrudnienia u byłych pracodawców mieli dostęp do informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, ujawnia lub wykorzystuje tę tajemnicę, myśląc, że nikt nie będzie w stanie udowodnić im winy. Takie myślenie może być jednak zgubne.

Oczywiście, procesy o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przeciwko byłym pracownikom bardzo często są trudne dowodowo dla każdej ze stron, w szczególności dla byłego pracodawcy – powoda. Nie zmienia to jednak faktu, że w postępowaniu cywilnym nie ma zamkniętego katalogu dowodów, a dowodem jest każdy fakt mający istotne znaczenie dla sprawy. Dlatego jeśli chcemy być przygotowani na ewentualny proces przeciwko byłemu nieuczciwemu pracownikowi, musimy przede wszystkim postawić na profilaktykę. Profilaktyka w tym przypadku oznacza wprowadzenie stosownych i starannych procedur, które umożliwią zarówno ochronę naszej tajemnicy na bieżąco, jak też pozwolą nam zgromadzić materiał dowodowy na wypadek ewentualnego sporu sądowego.

Podstawą jest na pewno określenie, co tak naprawdę stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w naszym przypadku. Przypomnijmy sobie definicję tajemnicy przedsiębiorstwa z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”.

Ustawa nie zawiera katalogu informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie byłoby to zresztą technicznie możliwe. Każda branża, a nawet każde przedsiębiorstwo ma swoją specyfikę działalności – w jednym przedsiębiorstwie jakaś informacja będzie stanowiła tajemnicę, a w drugim już nie. Ponadto szybki rozwój techniki i innowacje gospodarcze oraz marketingowe sprawiają, że jakakolwiek ustalona z góry lista danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa ulegałaby ciągłej dezaktualizacji.

Dla przykładu, posiłkując się dorobkiem orzecznictwa, można wymienić kilka przykładów informacji, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa: treści umów handlowych, know – how, listy (bazy) klientów, dane klientów, dane dostawców, metody marketingowe, metody pozyskiwania klientów, prawa autorskie, przebieg negocjacji biznesowych, stan finansów przedsiębiorstwa, plany rozwoju przedsiębiorstwa, stosowane ceny transakcyjne czy też stosowane rabaty.

Należy jednak pamiętać, że aby jakakolwiek informacja mogła zostać uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa, musi mieć ona charakter niejawny, tj. nie może być dostępna dla szerokiego grona odbiorców, w tym dla osób zwykle zajmujących się tym rodzajem informacji. Jeśli zatem mamy ustalone jakieś plany rozwoju naszego przedsiębiorstwa, ale chwalimy się nimi na stronie internetowej firmy, wtedy takie plany nie mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Z drugiej strony – jeżeli posiadamy listę klientów zgromadzoną w systemach informatycznych zabezpieczonych hasłem, która jest naszym tworem i zawiera uszeregowane dane, które pozwalają nam utrzymywać stałe kontakty z klientami i ich obsługiwać, wtedy może być ona uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dbamy o niejawność tej listy. Niejawność danych jest zatem kluczowym aspektem przy ocenie czy mamy do czynienia z tajemnicą przedsiębiorstwa czy też nie. Dbanie o niejawność informacji jest jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy. Zabezpieczenia i ograniczenia dostępności informacji powinny mieć zarówno charakter techniczny, jak i formalny. Powinniśmy stosować nie tylko faktyczną i rzeczywistą ochronę danych (hasła dostępu, zamykane pomieszczenia, gradacja dostępności danych), ale również odbierać od pracowników stosowne oświadczenia, zawierać szczegółowe umówy o zachowanie poufności i wprowadzać regulaminy poufności.

Wskazane wyżej wymogi są istotne nie tylko z punktu widzenia konieczności zapewnienia niejawności, ale też ze względu na spełnienie ustawowych wymogów dochowania należytej staranności w celu utrzymania informacji w poufności. Sam ustawodawca zatem nakłada na przedsiębiorcę obowiązek podjęcia wszelkich dostępnych działań w celu ochrony swojej tajemnicy przedsiębiorstwa. W razie sporu sądowego należy zatem dysponować stosownymi dowodami, które pozwolą nam wykazać, że dochowaliśmy należytej staranności przy utrzymaniu poufności informacji.

Co jeśli dojdzie już do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa? Nasza reakcja powinna być natychmiastowa. Nie powinniśmy pozostawiać naruszenia tajemnicy bez odzewu. Zacznijmy od wezwania do zaniechania dokonywania naruszeń, a jeśli to nie pomoże – skierujmy sprawę do sądu. Przygotujmy się jednak na trudną batalię, gdyż tego typu sprawy – jako sprawy trudne dowodowo – wymagają przeprowadzenia szczegółowego postępowania dowodowego, w którym potrzebne będą nie tylko dowody z dokumentów, ale bardzo często przydadzą się zeznania świadków (innych pracowników, klientów itd.), opinie biegłych (np. z zakresu informatyki śledczej, rachunkowości, reklamy) czy też dowody z innych dokumentów (nagrań rozmów, zdjęcia itd.). Zanim wytoczmy powództwo, solidnie przygotujmy się pod względem dowodowym i opracujmy strategię działania procesowego. Jeśli mamy do czynienia z byłym pracownikiem, który zatrudnił się u kogoś innego, rozważmy pozwanie pracownika i jego nowego pracodawcy (jeżeli skorzystał on z ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa przez nielojalnego pracownika). Warto od początku w pozwie podkreślić, że pracownik, naruszając tajemnicę przedsiębiorstwa, działał z winy umyślnej – wtedy unikniemy zarzutu, że za szkodę wyrządzoną przez byłego pracownika odpowiada jego obecny pracodawca.

Walka z nielojalnym pracownikiem to niezwykle skomplikowany temat – zarówno pod względem dowodowym, jak i prawnym. Dorobek orzecznictwa dotyczący tajemnicy przedsiębiorstwa jest dosyć obszerny, choć i tak nadal zbyt skromny. Pracodawcy niestety bardzo rzadko myślą o ochronie swojej tajemnicy, a gdy mleko się już wyleje, nagle okazuje się, że brak jest podstaw do ochrony interesów przedsiębiorstwa. Dlatego bądźmy mądrzy przed szkodą.

cropped-logo_-blog.jpg

Poradniki, Prawo autorskie, Prawo gospodarcze

Moment przejścia praw autorskich

Moment, w którym dochodzi do przejścia autorskich praw majątkowych jest jednym z najważniejszych problemów do rozstrzygnięcia przy konstruowaniu umów prawnoautorskich.

Przepis art. 64 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych określa ten moment jako „przyjęcie” utworu, jednak ta regulacja ma charakter względnie obowiązujący, a zatem moment przejścia autorskich praw majątkowych może być uregulowany w umowie w inny sposób. Warto zatem każdorazowo zastanowić się, jakie są interesy twórcy lub nabywcy praw.

Dla twórcy oczywiście najkorzystniejszym momentem przejścia praw będzie moment zapłaty wynagrodzenia – bez zapłaty nie dojdzie do przejścia autorskich praw majątkowych, co uniemożliwi ich wykonywanie i korzystanie z utworu przez nabywcę.

Z kolei w przypadku nabywcy, najlepiej gdyby doszło do przejścia praw jak najwcześniej. Możliwe jest nawet  określenie tej chwili już w momencie ustalenia (powstania) utworu. W takiej sytuacji najlepiej dla nabywcy zabezpieczyć się także pod kątem zobowiązania twórcy do usunięcia ewentualnych wad utworu. Przepisy ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wprawdzie przewidują przepisy również w tym przedmiocie, jednak warto doprecyzować obowiązki twórcy odnośnie wad utworu w samej umowie.

Istnieje ponadto możliwość wyboru bardziej „neutralnych” dla obu stron momentów przejścia majątkowych praw autorskich np. wydanie utworu czy też jego przyjęcie (tak jak w ustawie). Nie ulega jednak wątpliwości, że dobrze sporządzona umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych powinna precyzyjnie wskazywać ten moment, aby nie wprowadzać między stronami wątpliwości interpretacyjnych.

cropped-logo_-blog.jpg

Poradniki

Obsługa prawna przedsiębiorców (firm) – komu jest potrzebna i dlaczego warto ją mieć?

DSC_0529
Kancelaria Radców Prawnych

Wiele firm poszukuje obsługi prawnej. Przedsiębiorcy pytają o przedstawienie oferty, koszty obsługi prawnej, cennik czy abonament. Najpierw należy się jednak zastanowić, po co naszemu biznesowi jest potrzebna obsługa prawna? 

Prowadzenie własnego biznesu zawsze wiąże się z ryzykiem. Własna działalność gospodarcza jest mieczem obosiecznym, który może albo pomóc osiągnąć nam sukces zawodowy i finansowy albo zniweczyć nasze plany i marzenia. Ryzyko prowadzenia własnego biznesu nie sprowadza się jednak tylko do zapewnienia płynności finansowej i pozyskiwania nowych klientów. Każdy przedsiębiorca funkcjonuje w gęstej pajęczej sieci prawa, która go spowija i niejednokrotnie może rzucać mu pod nogi grube kłody. Takie kłody można przeskakiwać albo zbierać i zbudować z nich coś pożytecznego. Jednak żeby zaprzyjaźnić się z prawem i zapewnić zgodność prowadzonego przez Ciebie biznesu z artykułami oraz paragrafami, powinieneś posiadać wiedzę, która pozwoli Ci pewnie stąpać po tej gęstej pajęczej sieci. Jeśli jednak nie posiadasz takiej wiedzy, być może właśnie Tobie i Twojej firmie potrzebna jest obsługa prawna świadczona przez profesjonalną kancelarię. W tym artykule przedstawiamy 10 powodów, dla których warto mieć stałą obsługę prawną swojego biznesu.

  1. Poczucie bezpieczeństwa

Właściwie każda decyzja, jaką podejmujesz w swoim biznesie ma związek z przepisami prawa. Zatrudniasz kogoś? – musisz stosować się do przepisów Kodeksu pracy o nawiązywaniu stosunku pracy. A może jesteś Prezesem Zarządu spółki z o.o. i chcesz pożyczyć pieniądze od spółki? – wiesz o tym, że spółkę musi reprezentować pełnomocnik powołany przez zgromadzenie wspólników? Znalazłeś nowego kontrahenta? – wiesz, jakie zabezpieczenia należy wpisać do umowy? Jest tego o wiele, wiele więcej. Obecnie prawo kontroluje tyle sfer naszego życia, że – świadomie lub nie – większość naszych życiowych czynności ma charakter prawny. Skoro w życiu codziennym jesteśmy trybikami w machinie prawa, to w prowadzeniu biznesu tym bardziej całość funkcjonowania naszej działalności podszyta jest prawem. Pamiętaj o tym, że w takich warunkach funkcjonowania Twojej działalności łatwo jest popełnić błąd, który może Cię dużo kosztować. Nigdy nie wiesz, kiedy pojawi się zagrożenie ze strony organów administracji, sądu rejestrowego albo nawet Twojego kontrahenta, konkurencji lub byłego pracownika.

O nas Ewa
radca prawny Ewa Rybarczyk

Obsługa prawna świadczona przez profesjonalną kancelarię prawną może pomóc uchronić Cię przed nadmiernym ryzykiem i zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa. Zadaniem radcy prawnego jest zaproponowanie najlepszego rozwiązania oraz ostrzeganie Cię przed ewentualnymi negatywnymi skutkami Twoich działań. Czasami rzeczy, które mogą wydawać Ci się proste i oczywiste, są prawnie bardzo skomplikowane albo wręcz nielegalne. Dlatego Twój biznes potrzebuje stałego doradcy, który będzie przyglądał się rozwojowi Twojej firmy pod kątem prawnym i przez którego ręce będą przechodziły wszystkie podejmowane przez Ciebie decyzje. To pozwoli zdecydowanie zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów i pozwoli poczuć Ci upragniony komfort.

  1. Oddaj swoje problemy prawne prawnikowi i zajmij się rozwijaniem biznesu

Mówi się, że żyjemy w trzech wymiarach. Zapominamy jednak o tym, że istotny jest jeszcze tzw. „czwarty wymiar” czyli czas. Doba ma 24 godziny, a tydzień 7 dni. Nikt nie jest w stanie wydłużyć dnia ani tygodnia. Każdy potrzebuje czasu na pracę oraz na życie prywatne. Tak samo prowadząc działalność gospodarczą większość naszego czasu spędzamy na rozmowach z klientami, kontrahentami, na negocjacjach, pracy przy komputerze i nadzorem nad pracownikami. A co z problemami prawnymi? Czy masz czas na znajdowanie rozwiązań w Internecie albo na doraźne wizyty w kancelariach?

Wydajność i oszczędność czasu jest niezwykle ważna w obecnym, coraz szybszym świecie. Jeśli zatem kwestie księgowe swojej firmy oddajesz księgowemu, a obsługę systemów informatycznych informatykowi, to czemu nie przekazać problemów prawnych swojego przedsiębiorstwa prawnikowi? Może warto pozwolić profesjonaliście zająć się problemami prawnymi Twojej firmy i przeznaczyć swój czas i energię na to, na czym znasz się najlepiej – na rozwijaniu swojego biznesu?

  1. Prawna optymalizacja Twojej działalności

Wiele biznesów funkcjonuje bardzo dobrze, a przynajmniej należycie – przynoszą duże dochody, przyciągają klientów i partnerów biznesowych. Jednak zawsze w wewnętrznych strukturach Twojej firmy pojawiają się raz po raz pojedyncze rysy, które warto skorygować. Może to braki w dokumentacji pracowniczej np. nieaktualne regulaminy pracy albo słabe zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w Twoim przedsiębiorstwie?

Proces poprawiania tych niedoskonałości to optymalizacja działalności. Niekiedy taka optymalizacja wiąże się z audytem, który powinien zostać przeprowadzony w Twojej firmie. Radca prawny powinien przyjrzeć się każdemu aspektowi Twojego biznesu, a w szczególności treści dokumentacji, jej obiegowi oraz relacjom z pracownikami i kontrahentami – wszystko oczywiście przy uwzględnieniu Twojego interesu. Pozwoli to na zaproponowanie i wdrożenie odpowiednich nowych rozwiązań lub ulepszenie istniejących metod działania.

  1. Gaszenie pożarów

Co jakiś czas w każdej działalności zdarzają się pożary. Wybuchają nagle i wymagają szybkiej oraz zdecydowanej reakcji. Chodzi o nieprzyjemne i stresujące sytuacje, które zaskakują Cię w momencie, w którym najmniej się tego spodziewasz. Co należy zrobić, kiedy sąsiad blokuje rozbudowę siedziby Twojej firmy i wystosował na Ciebie skargę do nadzoru budowlanego? Jak postąpisz, gdy otrzymasz wezwanie do zapłaty odszkodowania od Twojego byłego pracownika, który nagle oskarżył Cię o mobbing? Dzwonisz po kancelariach, ale najbliższe terminy spotkań przypadają za tydzień. Jednak Ty potrzebujesz pomocy prawnej już teraz!

Stała obsługa prawna działalności gospodarczej pozwala na ciągłą opiekę prawną i szybką reakcję na zmieniające się wydarzenia. Wystarczy telefon lub e-mail do Twojego prawnika, aby dać znać, że potrzebujesz szybkiej pomocy. Wtedy szansa na ugaszenie pożaru w Twojej firmie zdecydowanie wzrasta, a Ty możesz poczuć się bezpieczniej.

  1. Z Kodeksem spółek handlowych „na Ty”

Wiele działalności gospodarczych prowadzonych jest w formie spółek prawa

O nas Daniel
radca prawny Daniel Rybarczyk

handlowego. Funkcjonowanie tego rodzaju spółek reguluje Kodeks spółek handlowych. Przepisy tego aktu prawnego niejednokrotnie mogą powodować wiele problemów związanych z ich stosowaniem i interpretacją. Niezbędna może okazać się znajomość orzecznictwa i fachowej literatury, a także doświadczenie, którym dysponuje kancelaria zajmująca się obsługą prawną przedsiębiorców. W zasadzie każda decyzja wspólników lub organów spółki musi być podejmowana w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych czy też w umowie spółki. A może umowa spółki, w której jesteś wspólnikiem lub członkiem zarządu wymaga zmiany? Co w sytuacji, gdy między wspólnikami dochodzi do spięć i paraliżu w podejmowaniu decyzji? W takich przypadkach pomoc prawnika wydaje się być nieoceniona. Stała obsługa prawna Twojej firmy ma przede wszystkim za zadanie zapewnienie sprawnego funkcjonowania spółki w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych.

  1. Prawo pracy to kalejdoskop – ciągłe zmiany i brak pewności prawnej

Prawo pracy jest dziedziną prawa, które ulega niezwykle częstym zmianom. Wiele z nich ma charakter bardzo istotny i bezpośrednio wpływa na relacje na linii pracodawca – pracownik. Niezwykle ciężko jest nadążyć za nowelizacjami Kodeksu pracy, co może niejednokrotnie powodować problemy i zaskakujące sytuacje.

Obsługa prawna to nie tylko opieka skupiająca się na prawie spółek, ale również na prawie pracy. Kancelaria świadcząca usługi polegające na obsłudze prawnej przedsiębiorców musi mieć również wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa pracy w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów obsługiwanych przedsiębiorców. Istotne jest szanowanie praw pracowniczych, jednak równie ważne jest zadbanie o interesy i prawa pracodawców. Nie można zapominać, że działalność gospodarcza jest dla każdego przedsiębiorcy źródłem jego utrzymania. Dlatego niezwykle istotne jest stosowne wyważenie relacji pracodawcy z pracownikiem. Częste zmiany Kodeksu pracy jednak nie sprzyjają tym tendencjom, co może stanowić kolejny argument za stałym korzystaniem z opieki prawnej profesjonalnej kancelarii.

  1. Umowy sporządza się na czas wojny, a nie na czas pokoju

Pacta sunt servanta (Umów należy dotrzymywać) – mówi stara paremia łacińska. Raz podpisana umowa wiąże strony i ustala reguły współpracy. Sporządzanie umów jest związane oczywiście z tym, że kontrahenci mają do siebie ograniczone zaufanie i chcą się zabezpieczyć. W biznesie jest to oczywiście zrozumiałe. Należy pamiętać o tym, że nasza pozycja negocjacyjna może być różna – wszystko zależy od tego, jakim potencjałem i renomą dysponujemy. Dlatego tak ważna jest sztuka sporządzania kontraktów.

Wśród prawników przewija się powiedzenie, że umowy sporządza się na czas wojny, a nie na czas pokoju. Jeżeli współpraca z Twoim kontrahentem rozwija się bardzo dobrze i bezproblemowo, zapewne nawet nie pamiętasz, o jakiej treści podpisałaś/podpisałeś umowę. Jeżeli jednak pojawiają się pierwsze konflikty, wtedy zaczynasz analizować treść zawartego kontraktu i zastanawiasz się, jak wybrnąć z danej sytuacji. Z tego powodu niezwykle istotne jest zabezpieczenie Twoich interesów już na etapie sporządzania projektu umowy. A może warto spróbować renegocjować warunki umowy? W takich sytuacjach pomoc profesjonalnej kancelarii może okazać się nieodzowna. Sporządzanie, analiza i opiniowanie projektów umów to chleb powszedni wielu radców prawnych, którzy starają się jak najlepiej uwypuklić interesy i prawa swoich klientów. Stała obsługa prawna gwarantuje ciągłość przy negocjowaniu i analizie projektów umów przed ich podpisaniem. Niejednokrotnie może to uchronić Cię przed zawarciem mało korzystnej prawnie umowy lub może dać Ci istotną przewagę w przypadku pogorszenia relacji z Twoim kontrahentem.

  1. Pomocna dłoń w negocjacjach

Prowadzimy kancelarię radców prawnych w KaliszuJednak aby zawrzeć umowę, należy najpierw wynegocjować jej warunki. Oczywiście biznes to negocjacje, a jeśli negocjacje to techniki negocjacyjne. Zapewne jako przedsiębiorca znasz ich wiele i świetnie sobie radzisz w rozmowach z klientami oraz kontrahentami. Prawnik może okazać się jednak idealnym uzupełnieniem dla Twoich umiejętności. Profesjonalni pełnomocnicy są również przygotowani do prowadzenia negocjacji zarówno w imieniu swoich Klientów, jak również oferują wsparcie przy negocjacjach prowadzonych osobiście przez Klientów. W toku negocjacji prawnik będzie mógł doradzić Ci czy Twoje cele oraz środki w negocjacjach są dla Ciebie korzystne pod kątem prawnym, a także będzie miał szansę skorygować tok negocjacji i pomóc przechylić szalę na Twoją korzyść. Natomiast jeśli wolisz, żeby Twój pełnomocnik wziął na siebie ciężar negocjowania dla Ciebie warunków umów lub porozumień – nie ma problemu! Podstawą pełnomocnictwa i współpracy z radcą prawnym jest zawsze zaufanie. Profesjonalny pełnomocnik musi mieć zawsze na względzie interes swojego Klienta i prowadzić negocjacje przy uwzględnieniu tego interesu.

  1. Profesjonalny pełnomocnik to solidny partner biznesowy

Radca prawny (oraz adwokat) to zawód zaufania publicznego. Profesjonalni pełnomocnicy posiadają własne reguły etyczne, do których mają obowiązek się stosować. W przypadku radców prawnych jest to Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Postanowienia tego Kodeksu regulują między innymi kwestię relacji radcy prawnego z klientem. Powyższe czyni radcę prawnego solidnym i pewnym partnerem biznesowym, któremu można zaufać. Należy pamiętać, że profesjonalny pełnomocnik (zarówno radca prawny jak i adwokat) są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Klient może być pewny, że jego problemy prawne nie wyjdą poza ściany kancelarii i nie dowiedzą się o nich osoby trzecie.

  1. Więcej opcji w windykacji należności

Windykacja to proces wieloetapowy. Składa się co do zasady z trzech etapów: przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego. Jeżeli Twój kontrahent nie uregulował Twojej należności, możesz skorzystać ze swojego wewnętrznego systemu windykacji polegającego na wystosowywaniu wezwań do zapłaty lub innego rodzaju upomnień. Jednak w sytuacji, gdy ugodowa próba odzyskania Twoich pieniędzy zakończy się fiaskiem, konieczne może okazać się wszczęcie postępowania sądowego. W takim przypadku może przydać się pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który będzie mógł zarówno podjąć czynności mające na celu odzyskanie Twojej należności przed sądem i komornikiem, jak też – jeśli taka będzie Twoja wola – zająć się wszystkimi etapami windykacji w Twoim imieniu. Niejednokrotnie wezwanie do zapłaty wystosowane z kancelarii ma większą „moc” przekonywania aniżeli wezwanie wystosowane we własnym imieniu.

Podsumowanie 

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej warto korzystać z pomocy prawnej. W szczególności zalecana jest stała obsługa prawna, która pozwala na zapewnienie prawnego bezpieczeństwa prowadzonego biznesu. Wiedza i doświadczenie prawników stale obsługujących Twoją firmę pomogą zapewnić Ci komfort w realizowaniu Twoich celów biznesowych. Polskie prawo obecnie charakteryzuje się dużą zmiennością oraz niestałością w stosowaniu i interpretacji przepisów. Kancelaria obsługująca firmy posiada odpowiednie doświadczenie pozwalające na uchronienie Cię przed niebezpieczeństwem związanym z prawną stroną prowadzenia działalności.

Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna w Kaliszu specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, a w szczególności spółek prawa handlowego. Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany stałą opieką prawną Twojej działalności w oparciu o miesięczny abonament, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.rybarczyk-kancelaria.pl, zapoznania się z ofertą w zakładce „Zakres usług – Oferta dla przedsiębiorców” i do kontaktu z naszą Kancelarią w Kaliszu. Z kolei w zakładce „Zasady współpracy” można zapoznać się z systemami rozliczeń obsługi prawnej.

Ewa Rybarczyk, Daniel Rybarczyk

cropped-logo_-blog.jpg

Poradniki, Prawo cywilne

Sprawy dotyczące prawa spadkowego

Prawnik od prawa spadkowego Kalisz
Sprawy dotyczące prawa spadkowego

Czy to w naszym Kaliszu czy w jakimkolwiek innym mieście – prawo spadkowe zawsze kiedyś nas dotknie – zarówno prawników jak i Klientów. Śmierć kogoś bliskiego to dla nas zawsze bolesna strata, jednak uregulowanie sytuacji prawnej po śmierci zmarłego jest szczególnie ważne dla spadkobierców.

Z jakimi problemami można spotkać się w zakresie prawa spadkowego?

Przekrój spraw, jakie pojawiają się w kancelariach prawnych w ramach prawa spadkowego, jest bardzo szeroki. Są to najczęściej sprawy polegające na ustaleniu sytuacji prawnej spadkobierców czyli m.in.:

– postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,

– postępowania o dział spadku.

Bardzo często oba te postępowania łączy się w jedno – Sąd ma bowiem kompetencje stwierdzić nabycie spadku w ramach postępowania o dział spadku. O ile sprawy w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku z reguły są nieco prostsze (choć nie jest to zasada!), to postępowania dotyczące działu spadku często cechują się wysokim stopniem skomplikowania oraz długością trwania. Niejednokrotnie w przypadku działu spadku mamy do czynienia ze spornym stanowiskiem stron. Zadaniem prawnika w takim przypadku jest przede wszystkim reprezentacja oraz obrona interesów swojego Klienta, jednak korzystne jest również poszukiwanie rozwiązań polubownych w celu niezaostrzania sporu.

Ponadto niezwykle często spotykamy się ze sprawami o zachowek. Sprawy o zachowek są tak naprawdę sprawami o zapłatę, jednak opierającymi się ściśle na przepisach prawa spadkowego. Prawnik reprezentujący Klienta w sprawie o zachowek musi w szczególności uzyskać szczegółowe informacje na temat składu spadku, a także jego wartości – jest to niezbędne w celu wyliczenia kwoty, jakiej można żądać w sprawie o zachowek.

Sprawami, które równie często pojawiają się przy okazji problemów spadkowych są spory o wydziedziczenie i niegodność dziedziczenia. Zarzuty dotyczące wydziedziczenia lub niegodności są również podnoszone w ramach spraw o stwierdzenie nabycia spadku czy też spraw o zachowek. Są to sprawy budzące największe emocje, a także często skomplikowane pod względem dowodowym.

Sprawy spadkowe jednak nie kończą się na wyżej wymienionych problemach. Niezwykle często Klienci przychodzą o poradę w sprawach dotyczących przyjęcia lub odrzucenia spadku, umów o zrzeczenie się dziedziczenia czy też wpływu dokonanych darowizn na postępowanie działowe lub sprawę o zachowek.

Prawnik od spraw spadkowych musi przede wszystkim bardzo dobrze orientować się w przepisach Kodeksu cywilnego. Dotyczy to zarówno przepisów obowiązujących w danym momencie, jak również przepisów już nieobowiązujących – wielokrotnie zdarza się tak, że z uwagi na moment śmierci spadkodawcy (moment otwarcia spadku), będą miały zastosowanie przepisy, które zostały już uchylone.

Ewa Rybarczyk, Daniel Rybarczyk

cropped-logo_-blog

Poradniki

Jak uzyskać poradę prawną w kancelarii?

W naszej kancelarii w Kaliszu jako radcy prawni często udzielamy różnych porad prawnych. Na czym w zasadzie polega udzielanie porad prawnych i czym się różni porada prawa od innych usług radcy prawnego? W myśl z art. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej.

porady prawne kalisz kancelaria
Porady prawne w kancelarii – na czym polegają?

W myśl. art. 6 ust. 1 tej ustawy świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Porady prawne zatem zostały wyraźnie wyróżnione jako odrębna forma świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych.

Najprościej rzecz ujmując, porada prawna jest zwykle ustną informacją przekazywaną Klientowi przez radcę prawnego w przedmiocie przedstawionego przez Klienta problemu. Radca prawny, analizując sytuację faktyczną Klienta pod kątem prawnym, udziela Klientowi wszelkich niezbędnych informacji co do możliwych kroków prawnych. Jednocześnie radca prawny ostrzega przed ryzykiem przy podejmowaniu danych czynności prawnych (jeśli takie dostrzega). Udzielając porady prawnej, radca prawny nie występuje de facto w roli pełnomocnika, gdyż udziela Klientowi informacji na potrzeby samego Klienta, który dalej będzie działać samodzielnie. Niezwykle często jednak dochodzi do sytuacji, w których uzyskana przez Klienta porada prawna doprowadza do nawiązania dalszej współpracy z radcą prawnym. Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacjami, w których problemy prawne naszych Klientów są o wiele bardziej skomplikowane aniżeli wydawało się samym Klientom. W takich sytuacjach pomoc radcy prawnego lub adwokata może okazać się nieodzowna i potrzebna.

Porada prawna zawsze powinna mieć formę ustną – tym różni się od opinii prawnej, która sporządzana jest na piśmie i stanowi pogłębioną analizę przedstawionego problemu prawnego. Pamiętać należy o tym, że porada prawna zwykle nie opiera się jedynie na przeprowadzeniu wywiadu z Klientem. Niejednokrotnie w celu udzielenia precyzyjnej i pewnej odpowiedzi konieczna jest analiza dokumentów, które dotyczą sprawy np. umów, korespondencji, odpisów ksiąg wieczystych, decyzji administracyjnych czy też orzeczeń sądów. Radca prawny w celu dokładnego zbadania sprawy musi bowiem opierać się również na dokumentacji – podobnie jak lekarz, który w celu postawienia diagnozy musi zbadać pacjenta. Analiza dokumentacji oraz rozmowa z Klientem są zatem niezbędnymi elementami, które pozwalają radcy prawnemu udzielić precyzyjnej porady prawnej.

Ewa Rybarczyk, Daniel Rybarczyk

logo_ blog

Poradniki, Prawo cywilne

Dostałem pozew. Co Dalej?

Główna 2
Kruczek – Blog prawniczy. Dostałem pozew. Co dalej?

Dostałeś pozew rozwodowy, pozew o zapłatę, jakikolwiek pozew i nie wiesz co dalej? Zastanawiasz się, czy musisz odpowiadać? Cóż, jest kilka kroków, które zawsze będą takie same w każdym przypadku. Należy pamiętać, że pozew zawsze inicjuje postępowanie cywilne. W tym przypadku mówimy o procesie cywilnym, w którym dwie strony najczęściej mają sprzeczne interesy. Jeśli dostałeś pozew, powinieneś zająć stanowisko w sprawie i odpowiedzieć na zarzuty powoda. Jeśli pozostaniesz bierny, wtedy ryzykujesz, że Sąd wyda tzw. wyrok zaoczny, czyli wyrok bez Twojej obecności, od którego jednak będzie Ci przysługiwał sprzeciw.

Przeczytaj również: Jak napisać dobry pozew?

Warto znać swoje prawa

Jeśli jednak zdecydowałeś się na to, żeby być aktywny w sprawie (co rekomendujemy), to wraz z pozwem powinieneś otrzymać zawiadomienie z Sądu zawierające pouczenie o Twoich prawach oraz, ewentualnie, o pierwszym terminie rozprawy. Pełna lista Twoich praw jest wskazana w art. 206 Kodeksu postępowania cywilnego. Warto się z nią zapoznać.

Wnieś odpowiedź na pozew

Masz przede wszystkim prawo wnieść tzw. odpowiedź na pozew, czyli pismo, w którym zaprezentujesz, jak dana sprawa wygląda z Twojego punktu widzenia, a także przedstawisz swoje żądania i argumenty. Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, odpowiedź na pozew można wnieść przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę. Termin na wniesienie odpowiedzi na pozew wyznacza przewodniczący i nie może on być krótszy niż 2 tygodnie (będzie on wskazany na pouczeniu, które dostaniesz wraz z pozwem). Odpowiedź na pozew to nic innego, jak pismo stanowiące lustrzane odbicie pozwu – tylko, że od strony pozwanego. Masz prawo wskazać w nim, czego żądasz (czy zgadzasz się z pozwem, czy wnosisz o jego oddalenie, w jakiej części). Pamiętaj również o tym, że w odpowiedzi na pozew powinieneś/powinnaś zawrzeć wszystkie swoje wnioski i wskazać na wszelkie znane Ci dowody. Jeśli pominiesz jakieś twierdzenie lub dowód i będziesz chciał/chciała je powołać na dalszym etapie postępowania, może się okazać, że Sąd uzna takie działanie za spóźnione i oddali Twój wniosek.

Możesz wytoczyć powództwo wzajemne

Ponadto w odpowiedzi na pozew masz prawo wytoczyć powództwo wzajemne (o ile w danym przypadku jest ono dopuszczalne). Powództwo wzajemne pozwany może wytoczyć wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia – chodzi tu o związek opierający się choć w części o taką samą podstawę faktyczną lub prawną. Jak już wskazano, są sprawy, w których przepisy zabraniają wytaczania powództwa wzajemnego np. w sprawach o rozwód i separację.

Dalsze pisma procesowe

Należy również zwrócić uwagę, że przed pierwszą rozprawą przewodniczący może zobowiązać strony do wniesienia dalszych pism procesowych. Oznacza to, że przewodniczący może wyznaczyć powodowi termin do wniesienia tzw. repliki na odpowiedź na pozew, a następnie umożliwić pozwanemu ustosunkowanie się do tej repliki. Przyznanie takich uprawnień leży jednak tylko w gestii przewodniczącego i nie jest regułą.

Sprawa Cię przerasta? – idź do prawnika!

Pamiętaj, że odpowiedź na pozew to dopiero Twoja pierwsza czynność w sprawie, a może okazać się, że będzie ich jeszcze wiele. Pilnuj terminów procesowych, korespondencji oraz zapoznaj się z przepisami procedury cywilnej. Jeśli jednak sprawa Cię przytłacza lub gubisz się w gąszczu przepisów, skontaktuj się z radcą prawnym lub adwokatem, który będzie mógł udzielić Ci porady prawnej lub poprowadzić sprawę w Twoim imieniu.

Przeczytaj również: Po co iść do prawnika?

Ewa Rybarczyk, Daniel Rybarczyk

cropped-logo_-blog

 

 

 

Poradniki, Prawo cywilne, Prawo rodzinne

Jak napisać dobrą apelację cywilną?

legal-forms
Jak napisać dobrą apelację cywilną? (Źródło obrazka)

Przegrana sprawa przed sądem cywilnym I instancji prawie nigdy nie jest końcem. Jeśli zdecydujemy się na dalszą walkę o swoje prawa, przysługuje nam prawo do wniesienia środka zaskarżenia od niekorzystnego wyroku lub postanowienia, tj. apelacji. Sztuka pisania apelacji składa się z dwóch zasadniczych elementów: wymogów formalnych oraz sztuki argumentacji.

Wymogi formalne apelacji

Wymogi formalne przy sporządzeniu apelacji zostały szczegółowo opisane w Kodeksie postępowania cywilnego. W szczególności należy mieć na uwadze treść art. 368 kpc, który wskazuje na następujące elementy apelacji cywilnej:

– spełnienie wymagań przewidzianych dla pisma procesowego (art. 126 kpc),

– oznaczenie wyroku, od którego apelacja jest wniesiona ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części (zakres zaskarżenia),

– zwięzłe przedstawienie zarzutów,

– uzasadnienie zarzutów,

– powołanie w razie potrzebny nowych faktów i dowodów, o ile nie można ich było powołać przed sądem I instancji,

– sformułowanie wniosków,

– wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia (jeśli występuje).

Niezwykle istotnym przy sporządzaniu apelacji jest, aby wszystkie jej elementy były ze sobą zgodne. Należy szczególną uwagę przywiązać do tego, aby zakres zaskarżenia, zarzuty, wnioski i wartość przedmiotu zaskarżenia ze sobą współgrały. Dla przykładu: jeśli skarżymy dany wyrok lub postanowienie w części, wtedy również wniosek musi obejmować zmianę wyroku/postanowienia w tej części. Ponadto wartość przedmiotu zaskarżenia powinna być podana tak, aby odpowiadała części orzeczenia, którą skarżymy. Jedynie apelacja, w której wszystkie w/w elementy są ze sobą spójne może być uznana za przygotowaną zgodnie z wymogami kpc.

Argumentacja w apelacji

Drugim elementem jest odpowiednia argumentacja apelacji, która przedstawia się w sformułowanych zarzutach oraz ich uzasadnieniu. Przepisy kpc nie podają katalogu dopuszczalnych zarzutów apelacji, jak to ma miejsce na przykład w Kodeksie postępowania karnego. Istnieje wiele szkół formułowania zarzutów w apelacji cywilnej. Według jednej, istnieje możliwość powoływania trzech typów zarzutów: naruszenia prawa materialnego, naruszenia prawa procesowego i błędu w ustaleniach faktycznych. Inna szkoła (której przedstawicielem jest M. Manowska) zakłada, że dopuszczalne jest jedynie zarzucanie naruszenia prawa materialnego i procesowego. Według M. Manowskiej zarzut błędu w ustaleniach faktycznych mieści się w grupie zarzutów procesowych, w szczególności dotyczących postępowania dowodowego (np. art. 233 § 1 kpc, art. 217 kpc czy też art. 227 kpc). W naszej ocenie druga szkoła prezentuje bardziej zasadne stanowisko, gdyż porządkuje sposób formułowania zarzutów oraz nadaje apelacji cywilnej stosowne ramy w tym zakresie, co znacznie ułatwia sporządzanie tego pisma i budowanie argumentacji.

Przeczytaj również: Jak napisać dobry pozew?

Pamiętajmy, że w apelacji prowadzimy polemikę z motywami rozstrzygnięcia w I instancji, a więc z Sądem I instancji, nie zaś bezpośrednio z naszym przeciwnikiem procesowym. Zarzuty i argumentacja powinny dotyczyć tego, co zostało zawarte w uzasadnieniu skarżonego przez nas wyroku lub postanowienia. Najczęściej przyjmuje się, że w pierwszej kolejności powinno powoływać się zarzuty naruszenia przepisów postępowania, a dopiero później zarzuty dotyczące prawa materialnego, bowiem według Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07, Sąd drugiej instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, wiążą go natomiast zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego.

Jeśli masz problem – idź do prawnika!

Sporządzenie apelacji może niejednokrotne być niezwykle skomplikowane, gdyż wymaga dogłębnej analizy faktów oraz znajomości przepisów prawa, orzecznictwa i literatury prawniczej. Często zatem zasadnym wydaje się skorzystanie z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

Ewa Rybarczyk, Daniel Rybarczyk

logo_ blog

Źródła:

– M. Manowska, Apelacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2013