Prawo cywilne, Prawo pracy

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS-u?

DSC_0559
Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS-u?

Odmowna decyzja z ZUS-u oznacza zawsze zawód, ale daje też prawo do wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego. Ustawodawca wyposaża ubezpieczonego w narzędzia prawne, które umożliwiają mu walkę o swoje prawa przeciwko ZUS-owi w procesie cywilnym.

Termin do wniesienia odwołania

Przede wszystkim należy pamiętać o terminie na wniesienie odwołania od decyzji – wynosi on miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Co do zasady decyzja powinna zostać doręczona zainteresowanemu listem poleconym, jednak ostatnio pojawiła się negatywnie oceniania praktyka ZUS-u polegająca na doręczaniu decyzji zwykłym listem. W takiej sytuacji nie jest możliwe ustalenie początku biegu terminu do wniesienia odwołania. Należałoby wtedy przyjąć, że nawet w przypadku przekroczenia terminu liczonego od „wyjęcia decyzji ze skrzynki” to na ZUS-ie spoczywa ciężar dowodu wykazania, że odwołujący przekroczył termin. Jednakże w celu uniknięcia niepotrzebnego wdawania się w drugorzędny spór, należy dla bezpieczeństwa liczyć termin od daty stempla pocztowego czyli od nadania decyzji przez ZUS. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że opisana praktyka ZUSu jest bardzo wątpliwa z punktu widzenia prawnego.

Przeczytaj również: Jak napisać dobry pozew?

Przekroczenie terminu to jednak nie koniec świata. W postępowaniu z zakresu ubezpieczeń społecznych Sąd może przyjąć do rozpoznania odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli przekroczenie terminu nie było nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.

Odwołanie należy wnieść do organu rentowego, który wydał decyzję. Organ ma obowiązek przekazać ją do właściwego sądu, ale jeśli uznałby odwołanie w całości za słuszne (co należy do rzadkości), może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję lub orzeczenie – wtedy odwołanie nie zostanie przekazane do sądu.

Co zawrzeć w odwołaniu?

Odwołanie powinno zawierać:

– oznaczenie zaskarżonej decyzji (jej datę, numer, sygnaturę akt),

– zwięzłe przytoczenie zarzutów (które przepisy naruszył ZUS),

– wnioski (czy wnosimy o zmianę decyzji, ewentualnie o jej uchylenie),

– uzasadnienie zarzutów i wniosków,

– podpis odwołującego.

Rozstrzygnięcie Sądu i dalsze kroki prawne

Sąd ma dwie główne możliwości w zakresie rozstrzygnięcia sprawy: może oddalić odwołanie, uznając je za niezasadne albo zmienić zaskarżoną decyzję w całości lub w części. W szczególnych przypadkach Sąd może też zobowiązać ZUS do wydania decyzji w określonym terminie (jeśli ZUS nie wydał w ogóle decyzji) lub też uchylić decyzję i przekazać sprawę do rozpoznania ZUSowi. Zmiana decyzji przez Sąd następuje poprzez orzeczenie co do istoty sprawy – Sąd zmienia decyzję i sprawa (w całości lub części) jest wygrana. Jeżeli natomiast Sąd nie podzieli argumentów wskazanych w odwołaniu, oddali je, ale odwołującemu przysługuje jeszcze apelacja do właściwego Sądu Apelacyjnego.

Przeczytaj również: Jak napisać dobrą apelację cywilną?

Możliwość wniesienia skargi kasacyjnej

Należy także pamiętać, że negatywne rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego nie musi oznaczać jeszcze końca sprawy. Bardzo często ubezpieczonemu przysługiwać będzie również skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Jeśli w sprawie została określona wartość przedmiotu sporu (wartość przedmiotu zaskarżenia), wtedy skarga kasacyjna nie przysługuje, gdy ta wartość była niższa niż 10.000 złotych. Jednakże w sprawach o przyznanie i wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia. Przypomnieć jedynie trzeba, że skargę kasacyjną musi sporządzić radca prawny lub adwokat.

Ewa Rybarczyk, Daniel Rybarczyk

cropped-logo_-blog

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s