Prawo administracyjne

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Mediacja w postępowaniu administracyjnym
Mediacja w postępowaniu administracyjnym (Źródło obrazka)

Wprowadzenie mediacji do postępowania administracyjnego to nowość, którą polskie prawo zna od 1 czerwca 2017 r. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 12 maja 2017 r. wprowadziła do postępowania administracyjnego wiele zmian i jedną z nich jest możliwość załatwienia sprawy poprzez mediację.

Czym jest mediacja?

Nowelizacja wprowadziła do kpa nowe artykuły od 96a do 96n, które regulują postępowanie mediacyjne. Istota mediacji wpisuje się w ideę polubownego załatwiania spraw administracyjnych, która wraz z nowym brzmieniem art. 13 kpa stanowi ogólną zasadę postępowania administracyjnego. Mediacja jest polubowną i dobrowolną metodą rozwiązywania sporów, w której uczestnicy, przy pomocy obiektywnego i bezstronnego mediatora, pracują nad wypracowaniem kompromisu i zbliżeniem swoich interesów.

Kiedy mediacja jest możliwa?

Mediacja w postępowaniu administracyjnym jest możliwa na każdym etapie postępowania, zarówno przed organem pierwszej jak i drugiej instancji – aż do wydania decyzji administracyjnej. W myśl art. 96a § 1 kpa mediacja może być przeprowadzona, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Chodzi tu o sprawy, w których pojawiają się sprzeczne interesy kilku stron np. przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, a także sprawy, które pozwalają organowi na wydanie różnych rozstrzygnięć w ramach tzw. uznania administracyjnego.

Przebieg mediacji

Uczestnikami mediacji mogą być: organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony postępowania albo same strony postępowania. Organ prowadzący sprawę z urzędu lub na wniosek strony zawiadomi wszystkie strony o możliwości przeprowadzenia mediacji. W takim zawiadomieniu organ zwróci się do stron o wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji oraz o wybranie mediatora. Strony mają 14 dni od doręczenia im zawiadomienia, aby na nie odpowiedzieć. Jeśli którakolwiek ze stron we wskazanym terminie nie wyrazi zgody na przeprowadzenie mediacji, mediacji się nie przeprowadza. W sytuacji natomiast, gdy wszystkie strony będą zainteresowane załatwieniem sprawy w drodze mediacji i wyrażą zgodę, organ wyda postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji, które zostanie doręczone stronom. W treści postanowienia zostanie wskazany mediator wybrany przez strony albo – w przypadku niewskazania mediatora przez strony – mediator wybrany przez organ.

Przeczytaj również: Prawa strony w postępowaniu administracyjnym

Kiedy organ skieruje strony do mediacji, jednocześnie odracza rozpatrzenie sprawy na okres do dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów, ale maksymalnie o jeden miesiąc. Jeśli strony w określonym terminie nie dojdą do porozumienia, wtedy organ wyda postanowienie o zakończeniu mediacji i załatwi sprawę w drodze decyzji. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego szczegółowo określają, kto może być mediatorem. Należy pamiętać, że mediatorem nie może być pracownik organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie.

Mediacja nie jest jawna

Zasadą jest niejawność mediacji. Mediator, uczestnicy mediacji oraz inne osoby biorące udział w mediacji są obowiązani zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o których dowiedzieli się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że uczestnicy mediacji postanowią inaczej.

Koszty mediacji

Koszty wynagrodzenia mediatora oraz zwrot jego wydatków pokrywane są niezwłocznie po zakończeniu mediacji. Pokrywa je organ administracji publicznej, a w sprawach, w których może zostać zawarta ugoda, muszą pokryć je strony – co do zasady w częściach równych.

Załatwienie sprawy

Jeśli strony w ramach mediacji dojdą po porozumienia i wypracują wspólne warunki załatwienia sprawy, organ ma obowiązek załatwić sprawę zgodnie z tymi ustaleniami.

Ewa Rybarczyk, Daniel Rybarczyk

cropped-logo_-blog

Źródło:

– A. Jakubowski [w:] KPA Komentarz pod red. Wierzbowskiego, Warszawa 2017

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s